GYMNASTICKÉ VÝZVY 2024

Spoločné stretnutie zástupcov klubov všetkých sekcií ukázalo, aká potrebná je diskusia na úrovni predsedov a riadiacich pracovníkov klubov. Účastníci druhého ročníka projektu Gymnastické výzvy ukázali, že členská základňa má záujem o diskusiu a o posúvanie SGF vpred.

Víkendový program začal už v piatok stretnutím pracovnej skupiny k otázkam vzdelávania trénerov SGF. Stretnutie viedla Milena Švedová, koordinátorka pracovnej skupiny a autorka akreditačného projektu vzdelávania trénerov SGF vo všetkých gymnastických športoch, prezidentka SGF Monika Šišková a generálna sekretárka Silvia Ruščinová, predsedníčky sekcií športového aerobiku a gymnastiky pre všetkých Karina Danielová a Laura Koštialová, Ľuboš Rupčík za sekciu ŠG mužov. Pracovná skupina prediskutovala základný dokument aj možnosti organizácie školení pre trénerov v budúcnosti. Základné informácie boli odprezentované v sobotu štatutárnym zástupcom klubov.

V poobedných hodinách sa uskutočnilo stretnutie prezidentky SGF so štatutárnymi zástupcami klubov, kde je RGCTM zriadené (9) a zamestnanými trénermi RGCTM v športovej gymnastike (12 trénerov, 2 sa ospravedlnili). Cieľom stretnutia bola navrhovaná reorganizácia Regionálnych gymnastických centier talentovanej mládeže, ktorá bude v platnosti od 1.7.2024.  V konštruktívnej diskusii sa podarilo nájsť spoločné východiská a základné princípy fungovania RGCTM v budúcnosti. Na obe stretnutia prišli účastníci účastníci kvalitne pripravení a aj vďaka vecným pripomienkam zo všekých strán sa podarilo dosiahnuť spoločný kompromis. Pozvanie prezidentky k okrúhlemu stolu prijalo 20 klubov a 30 členov. 

Program v sobotu otvorila prezidentka SGF Monika Šišková a previedla účastníkov najdôležitejšími okamihmi federácie v roku 2023 – TOP podujatia SGF, vrcholné medzinárodné podujatia a dosiahnuté umiestnenia našich reprezentantov, oslavy 70. výročia založenia SGF. V časti o financovaní SGF prezidentka vysvetlila aké parametre vstupujú do vzorca, ako ovplyvňujú rozpočet SGF z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Možnosťami navýšenia rozpočtu SGF je zaradenie našich reprezentantov do Top tímu, Národného športového centra a rezortných stredísk. Projekt Moduly predstavila generálna sekretárka Silvia Ruščinová, ktorá projekt vedie a zastrešuje.

Následne Milena Švedová predstavila všetkým účastníkom nový akreditačný systém vzdelávania trénerov, jednotný pre všetky sekcie. Účastníci stretnutia vyjadrovali podporu navrhovaným zmenám. Po zapracovaní pripomienok budú dokumenty zaslané na všetky kluby SGF.

V ďalšej časti programu sa Žaneta Csáderová zo Slovenskej antidopingovej agentúry v svojej prednáške venovala pravidlám fairplay, zakázaným látkam ale aj (ne)potrebe výživových doplnkov pre športovcov. Predstavila prácu agentúry v oblasti osvety a dokumenty, ktoré sú členom k dispozícii na web stránke SADA. Vysvetlila, prečo sa boj proti dopingu musí začať už na najnižšej úrovni, teda na klubovej, aby naši športovci od malička vnímali čistotu športu ako jeho základnú hodnotu.

Poslednou prednáškou doobedného programu bola prednáška ombudsmana Slovenského olympijskkého a športového výboru, Ľubomíra Fogaša, na tému Šport v bezpečí – Smernica o diskriminácii, šikanovaní, zneužívaní alebo inej forme porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Účastníci sa dozvedeli nové informácie o rôznych formách diskriminácie a hlavne ako je možné proti nim bojovať. Je dôležité, aby sme sa všetci chovali zodpovedne a v prípade, že vieme o akomkoľvek nevhodnom správaní alebo zneužívaní účastníkov športového prostredia, môže každý člen federácie prípad nahlásiť bez obáv, že by bol postihnutý akýmikoľvek následkami. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, tak totožnosť nahlasovateľa nebude oznámená verejnosti.

V poobedných hodinách sa účastníci venovali marketingu SGF – Roman Oružinský zo spoločnosti AltTag Media, s ktorou SGF v tejto oblasti spolupracuje, predstavil výsledky doterajšej spolupráce so SGF a plán práce na rok 2024. Podrobne odprezentoval výsledky SGF v propagácii na sociálnych sieťach, viditeľnosť SGF, ale aj podporu firmy Alttag Media pre SGF. Podstatnou súčasťou boli aj informácie ohľadne budovania značky SGF, spolupráce s televíziami, ale aj prípadné zmeny v streamovaní do zahraničia.

Nedeľný program sa týkal príprave Stratégie rozvoja SGF na roky 2025 – 2032 a budovanie infraštruktúry aj za pomoci Fondu na podporu športu. Obidve témy podnietili  širokú diskusiu a priniesli množstvo zaujímavých námetov a podnetov.

Ďakujeme predsedom klubov za ich aktívny prístup a za postoj, ktorým dali najavo, že na rozvoji SGF im záleží a chcú sa na ňom aktívne podieľať. Poďakovanie tiež patrí prednášajúcim a ostatným účastníkom, ktorí sa podieľali na organizácii a úspešnom priebehu podujatia.

Veríme, že Gymnastických výziev 2025 sa zúčastní ešte vyšší počet klubov, čím využijú svoje právo na spolupodieľaní sa na smerovaní gymnastiky na Slovensku.     • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu