POHĽAD GYMNASTIKY PRE VŠETKÝCH DO BUDÚCNOSTI

FIG Colloquium gymnastiky pre všetkých sa koná každoročne v niektorej z členských krajín FIG, po prvýkrát však toto podujatie hostila Brazílska gymnastická federácia a panamerický kontinent. Už samotný názov podujatia napovedá, že ide o stretnutie odborníkov k určeným témam, odborné prednášky a spoločné diskusie.

Tak tomu bolo aj v Aracajú, kde sa stretli zástupcovia z 35 krajín sveta, 5 kontinentov, spolu viac ako 60 účastníkov reprezentujúcich svoje národné federácie, ktorí sa pod odborným dohľadom a vedením členov komisie gymnastiky pre všetkých FIG venovali nasledovným témam: Svetová gymnaestráda – spojenie tradície a inovácie, World Gym for Life Challenge – súťažná prehliadka pohybových skladieb pre každého, úloha univerzít v rozvoji gymnastiky pre všetkých a budovanie vedeckých poznatkov o vplyve a význame gymnastiky pre všetkých, športovanie v bezpečnom prostredí.

Prvý deň patril poohliadnutiu sa späť za Svetovou gymnaestrádou, najväčším podujatím, aké FIG organizuje a ktorá sa konala v lete 2023 v Amsterdame. Účastníci okrem výmeny skúseností mali možnosť predostrieť vlastné návrhy pre zlepšenie, prípadne inovácie podujatia zo strany organizátora ale aj programu a účastníkov. Na čo sa môžu tešiť gymnastky a gymnasti na Svetovej gymnaestráde 2027, ktorá sa bude konať v Lisabone odprezentoval predseda organizačného výboru Álvaro Sousa.

Druhým podujatím organizovaným FIG v oblasti gymnastiky pre všetkých je súťažná prehliadka pohybových skladieb pod názvom World Gym for Life Challenge. 4. ročník, ktorý sa mal konať v roku 2021 bol pre pandémiu Corony vírusu zrušený, 5. ročník sa bude konať už na budúci rok, teda v roku 2025 v Lisabone. Priblíženie konceptu podujatia, spôsob hodnotenia skupín, ale aj podrobné informácie o 5. ročníku boli pre účastníkov veľmi užitočné.

Predložiť návrhy účastníkov, akým sa celosvetový vývoj gymnastiky pre všetkých bude uberať bolo úlohou skupinových diskusií. Závery a predložené návrhy budú ďalej spracovávané a predložené výkonnému výboru FIG.

Druhý deň patril prezentácii vedeckej práce univerzít a ich prínosu v oblasti gymnastiky pre všetkých v podobe výskumov, ale aj v praktickej oblasti, prostredníctvom skupín vysokoškolákov, ktoré sa pravidelne zúčastňujú Svetovej gymnaestrády a World Gym for Life Challenge. Príklady z praxe ukazujú, že osobná skúsenosť s činnosťou GpV má nesmierny význam v ďalšom rozvoji budúcich učiteľov a zaradenie vyučovania gymnastiky do hodín telesnej výchovy.

Šport v bezpečí je téma, ktorá už niekoľko rokov rezonuje nielen v gymnastickom, ale v celom svete športu, od Medzinárodného olympijského výboru, cez medzinárodné až po národné športové federácie. Úvod do témy predniesla Donatela Sacchi, predsedníčka technickej komisie športovej gymnastiky žien a zároveň predsedníčka komisie športu v bezpečí FIG. Ako jednotlivé národné gymnastické federácie komunikujú túto veľmi dôležitú, ale zároveň citlivú tému predniesli zástupcovia národných federácií Švajčiarska, Veľkej Británie, Austrálie a Kanady.

Každá kontinentálna únia riadi a zabezpečuje činnosť aj rozvoj na svojom kontinente. Čo je iv ich práci spoločné a čo naopak rozdielne, inšpiratívne pre iné kontinenty odprezentovali predstavitelia jednotlivých komisií gymnastiky pre všetkých na všetkých 5 kontinentoch. Podujatia, vzdelávanie, mentoringové programy, ale aj ťažkosti a bariéry, s ktorými sa stretávajú. Vzájomná informovanosť, spolupráca a výmena skúseností môže významne napomôcť v ďalšom rozvoji GpV na celom svete.

Najväčším prínosom Colloquia pre všetkých účastníkov je výmena skúseností, oboznamovanie sa s činnosťou tohto športového odvetvia v jednotlivých krajinách, zdieľanie pozitívnych príkladov a vzájomná pomoc. V poslednej časti programu dostali jednotliví účastníci programu možnosť odprezentovať činnosť svojej národnej gymnastickej federácie a projekty, ktorým sa venujú. Predsedníčka sekcie GpV SGF Laura Koštialová odprezentovala činnosť sekcie a zároveň pozvala ostatné národné federácie na 29. ročník Festivalu pohybových skladieb, ktorý sa bude konať 15.3.2025 v Trnave. Jej prezentácia hodnotiaceho systému, ktorý používame na našom podujatí zožala veľký ohlas a záujem o jeho využívanie aj ostatnými národnými federáciami.

Priestor na svoju prezentáciu mala aj domáca Brazílska gymnastická federácia (CBG). Najskôr v svojom sídle v Aracajú prijali predstavitelia CBG členov komisie gymnastiky pre všetkých FIG, medzi ktorými bola aj prezidentka SGF a zároveň viceprezidentka komisie GpV FIG Monika Šišková. Hostitelia počas prijatia odprezentovali svoju činnosť, štruktúru, spôsob fungovania, projekty a ciele. Brazília má svojich zástupcov na olympijských hrách v Paríži vo všetkých 4 olympijských gymnastických športoch. Neskôr všetkým  účastníkom predstavili domáci bohatú históriu brazílskej gymnastiky pre všetkých, aktuálne projekty, priority ale aj výzvy, s ktorými sa stretávajú na ceste za rozvojom. Významné postavenia gymnastiky pre všetkých v Brazílii potvrdila vo svojom príhovore k účastníkom Colloquiu aj prezidentka Brazílskej gymnastickej federácie Maria Resende.

 

 

 

   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu