Pozvánka na Valné zhromaždenie SGF 29.11.2021

Dňa 29.11.2021 sa bude konať Valné zhromaždenie SGF per rollam. Bodom programu bude voľba kontrolóra SGF.

Terajšia kontrolórka SGF Kristína Slivoňová odovzdala do rúk prezidenta SGF na VV SGF dňa 10.11.2021 svoje vzdanie sa funkcie ku dňu 1.12.2021 z osobných dôvodov.

Oprávnení navrhovatelia môžu podávať návrhy na kandidátov na uvedenú funkciu na sekretariát SGF do 19.11.2021 do 12:00 hodín. 
Kontrolór SGF musí spĺňať podmienky stanovené Zákonom o športe č. 440/2015 Z.z. (príloha). Navrhnutý kandidát musí svojim podpisom prejaviť súhlas so svojou kandidatúrou.

Zoznam kandidátov a ich navrhovateľov Vám bude zaslaný emailom najneskôr v pondelok 22. 11. 2021. Kandidačné lístky doručené na sekretariát SGF v stanovenej lehote budú následne v súlade s platnou legislatívou zverejnené na webovom sídle www.sgf.sk a v Informačnom systéme športu.


Mgr. Ján Novák
Prezident SGF

Kandidátsky lístok

Podmienky na výkon funkcie kontrolóra  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Školský športLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu