Oznam z online zasadnutia sekcie GpV

Zasadnutie sekcie GpV SGF sa uskutočnilo online prostredníctvom platformy zoom dňa 12.04.2021.

Zasadnutie otvorila predsedníčka sekcie  PaedDr. Monika Šišková. Informovala o programe zasadnutia a  ospravedlneniach členov sekcie, ktorí sa zasadnutia nemohli zúčastniť.

Jedným z hlavných bodov programu bol Plán činnosti GpV na rok 2021.

Termínová listina na 1. polrok 2021 bola pripravovaná v súlade so všetkými ostatnými sekciami a včas. Predpokladali sme, že na jar 2021 sa už bude dať aspoň s obmedzeniami športovať.

Žiaľ situácia je stále kritická a do konca apríla to vyzerá tak, že telocvične a tréningový proces nebudú sprístupnené. V súvislosti s touto situáciou musíme upraviť plánované podujatia v prvom polroku.

Podujatie Plánovaný termín Náhradný termín
Oblastné kolá 24.4.2021 12.6.2021
M SR Teamgym 15.5.2021 na jeseň do konca septembra
Seminár GpV 28.-30.5.2021 nebude nahrádzaný
Slovenský pohár C 5.6.2021 19.6.2021
FPS online 26.6.2021  

 

Je veľmi ťažké predpokladať vývoj, a preto sekcia navrhla niekoľko možností riešenia. Vždy po vyhodnotení situácie budeme včas informovať kluby o riešení pre danú súťaž, akciu:

  1. v prípade, že sa od mája bude dať aspoň v obmedzenom režime trénovať a bude možné organizovať podujatia s min. 100 účastníkmi, budú súťaže presunuté na jún podľa návrhov termínov v tabuľke vyššie.
  2. v prípade, že sa od mája bude dať trénovať, ale nebude možné organizovať športové podujatia s min. 100 účastníkmi budú oblasti rozdelené do menších celkov, napríklad okresov tak, aby bola zabezpečená účasť min. 3 klubov na súťaži.
  3. v prípade, že tréningy budú veľmi obmedzené a nebude možnosť pre všetkých sa pripravovať v telocvičniach na náradiach, ale bude možné trénovať v máji vonku, súťaž sa  uskutoční so zmeneným obsahom súťaže vonku ( napríklad iba prostné na páse alebo airtracku, malej kladine)
  4. v prípade, že tréningy budú veľmi obmedzené, ale bude možnosť pre všetkých sa pripravovať na náradiach v telocvičniach a nebude sa dať zhromažďovať a organizovať súťaže, jednotlivé menšie celky, okresy si zorganizujú súťaž online s výberom 1 alebo 2 náradí pre každú pretekárku. 

 

Cieľom sekcie je zabezpečiť všetkým členom sekcie GpV aktivitu, ktorá pomôže klubom naštartovať svoju činnosť, dať pretekárom motiváciu k tréningu a tiež zabezpečiť účasť aspoň na 1 súťaži v prvom polroku.

V prípade, že majú členovia klubov GpV ešte ďalšie nápady a návrhy, kontaktujte prosím koordinátorku sekcie Máriu Andrejkovičovú so svojim návrhom.

Online Festival pohybových skladieb

Jednou z foriem, ktorú predpokladáme bude možné zrealizovať, je online účasť na Festivale pohybových skladieb.

Rozpis bol zaslaný všetkým klubom SGF a je tiež zverejnený v termínovej listine na web SGF a v systéme rgform. Skladby sa dajú natočiť vopred a poslať prostredníctvom platformy rgform. Neočakávame perfektne nacvičené skladby s dokonalou synchronizáciou, skôr očakávame nápaditosť pri tvorbe, využitie netradičných cvičebných prostriedkov a foriem, náčinia a náradia. Je možné skladby nacvičiť vonku.

Podrobnosti podujatia budeme priebežne s klubmi a skupinami komunikovať.

Medzinárodná činnosť

Golden Age, Rethymno, GRE

30.3.2021 bola poslaná do Grécka nominačná prihláška s 2 klubmi SGF: Sokol Bratislava – 17 osôb a Sokol Venus Skalica – 27 osôb. 

Je potrebné zistiť aktuálnu situáciu s COVID-19 u organizátora a ako vidia momentálne situáciu, či je reálne podujatie zorganizovať. 

Svetová gymnaestráda Amsterdam 2023

SGF momentálne pripravuje projekt Erazmus + Sport, ktorý chceme využiť na financovanie príprav a vzdelávanie nových autorov hromadných skladieb. K projektu sme oslovili partnerov z Lotyšska, Litvy, Srbska, Česka.

Zároveň autori skladby pracujú na choreografii.

OV v Amsterdame organizuje 15.5. online informačné stretnutie, kde sa dozvieme viac podrobností o príprave podujatia. Stretnutia sa zúčastní Monika Šišková ako FIG a Mária Andrejkovičová za SGF. V prípade záujmu ďalšej osoby je to možné do počtu 3 osoby za národnú federáciu.

Valné zhromaždenie SGF

Je potrebné, aby boli kluby dôsledné vo vypĺňaní hlasovacích lístkov a aby klub zastupoval štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba splnomocnením.  

Registrácia

Predsedníčka sekcie informovala o výsledkoch registrácie sekcie GpV pre rok 2021:

Počet klubov GpV: 55 (v roku 2021 to bolo 60 klubov)

Počet členov k 4.3.2021: 2.511 - športovci bez obmedzenia veku (v roku 2020 sme mali 4 688 športovcov)

Pokles je spôsobený pandémiou COVID-19 a sčasti registráciou pretekárov bez VT v sekciách ŠG ženy a muži.  

Nový registračný systém

Tvorba nového registračného systému napreduje dobre, je tesne pred dokončením. Kluby budú včas informované a zaučené na prácu so systémom.

Nová identita SGF a nová web stránka

So zmenami registračného systému súvisí aj zmena web stránky. Je to naviazané a prepojené.

SGF má spracovanú novú grafickú identitu, čím chceme byť atraktívnejší pre verejnosť a snažiť sa tak získať sponzorské peniaze do federácie.

 

PaedDr. Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu